maanantai 23. marraskuuta 2020

Mitä rahaston avaintietoesite kertoo?

Ennen kuin tekee sijoituksen rahastoon, kehotetaan aina tutustumaan rahaston avaintietoesitteeseen. Tämä esite pitää olla lakisääteisesti saatavilla, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät riskit.

Mitä asioita avaintietoesite kertoo ja mitä sieltä olisi hyvä tarkistaa? Näihin kysymyksiin paneudutaan tänään blogissa. 

Esitteet noudattavat pääpiirteittäin samaa kaavaa otsikoiden ja käsittelyjärjestyksen osalta. Rahastoyhtiöstä riippuu kuitenkin, miten selkeästi asiat on avattu aihealueiden sisällä. 

Esimerkeiksi valitsin erilaisia rahastoja ja ETF:iä rakenteen, sijoituspolitiikan, tuotonjaon ja kulujen osalta. 

Linkit johtavat kyseisen rahaston avaintietoesitteeseen Morningstarin sivuille:

 

Kirjoituksen kursivoidut kohdat ovat suoraan rahastojen avaintietoesitteistä. Tiedot on poimittu 23.11.2020.

Lähdetään käymään esitettä järjestyksessä läpi:

 

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Avaintietoesitteen ensimmäinen osio kertoo perustietoja rahastosta, esimerkiksi mihin se sijoittaa. Millaisella rakenteella rahasto on toteutettu ja miten tuotonjako tapahtuu?

 

OP-Maailma Indeksi -rahaston avaintietoesitteen alku

Aktiivinen vai passiivinen rahasto

Esitteen alkupuolelta löytyy tieto, onko rahasto passiivinen vai onko sillä aktiivisesti sijoituspäätöksiä tekevä salkunhoitaja.

Tämä käy esitteissä ilmi esimerkiksi seuraavasti:

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. (Handelsbanken Kestävä Energia)

OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto (OP-Maailma Indeksi)

Rahastoa hoidetaan passiivisesti. (Nordnet Indeksirahasto Maailma)

 

Joskus passiivisuuden voi joutua itse tulkitsemaan tekstin kautta:

Rahasto on pörssinoteerattu indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata SIX Sweden ESG Selection Index GI -indeksin kehitystä niin tarkasti kuin mahdollista. (XACT Sverige: passiivinen, koska seuraa indeksiä)

 

Mihin sijoitetaan?

Aktiivisista rahastoista esitteessä on toivottavasti mainittu hieman, millaisilla perusteilla sijoituksia valitaan rahastoon:

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka kehittävät tai käyttävät teknologiaa tai metodeja, jotka rajoittavat globaalia ilmaston lämpenemistä, joko suorasti tai epäsuorasti, rajoittamalla hiilidioksiidipäästöjä ja muita kasvihuonekaasuja. Näihin lukeutuvat yritykset, jotka edistävät tehokasta energiankäyttöä käyttämällä mm. vaihtoehtoisia energianlähteitä tai ympäristöteknologiaa. (Handelsbanken Kestävä Energia)

Rahasto sijoittaa laadukkaiden yritysten osakkeisiin pitkällä yli 10 vuoden tähtäimellä. --- paino Suomen osakemarkkinoilla. (Seligson & Co Phoebus)

 

Passiivisissa indeksirahastoissa vertailuindeksi kertoo, minkälaisen osakekorin kehitystä rahasto pyrkii seuraamaan:

Rahasto pyrkii seuraamaan MSCI World Index -indeksin Yhdysvaltain dollarin määräistä kokonaistuottoa, palkkiot ja kulut pois lukien. (Nordnet Indeksirahasto Maailma)

Rahaston sijoitustavoitteena on seurata MSCI World Information Technology Net Total Return Index -indeksiä, joka edustaa kehittyneiden maiden teknologiayritysten kehitystä. (Lyxor Technology ETF) 

 

Fyysinen vai synteettinen?

Rahastot ja ETF:t sijoittavat usein suoriin, esimerkiksi indeksinmukaisiin, fyysisiin osakkeisiin. Tällöin rahasto on fyysinen. Toinen vaihtoehto on synteettinen rahasto, jossa indeksin seuraaminen on toteutettu johdannaisten avulla, eikä rahasto sijoita tällöin varojaan indeksinmukaisiin osakkeisiin. 

Tätä ominaisuutta ei harmittavasti yleensä kerrota suoraan rahaston avaintietoesitteestä, vaan sen joutuu tulkitsemaan itse. 

Katsotaan ensin, miten kaksi esimerkkirahastoa paljastuu synteettisiksi:

Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa epäsuoralla replikoinnilla solmimalla OTC-vaihtosopimuksen (johdannaisinstrumentti, "johdannainen"). Rahasto voi myös sijoittaa hajautettuun kansainväliseen osakesalkkuun, jonka tuotto vaihdetaan vertailuindeksin tuottoon johdannaisen avulla. (Lyxor Technology ETF)

Tavoitteen saavuttamiseksi rahasto sijoittaa Nordnetin neuvojen mukaisesti yhden tai useamman Euroopan talousalueen jäsenvaltion liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin ja/tai kehittyneissä maissa sijaitsevien yritysten liikkeeseen laskemiin osakearvopapereihin tai muihin osakkeiden kaltaisiin arvopapereihin. Rahasto siirtää taloudelliset edut kyseisiin osakearvopapereihin ja saa altistuksen indeksin kokonaistuoton nettotulokseen swap-transaktiolla. Swap on sopimus, jonka mukaan rahasto vaihtaa käteismaksuja sellaisen vastapuolen kanssa, jonka odotetaan kuuluvan JP Groupiin, indeksiin perustuvaa tuottoa vastaan. (Nordnet Indeksirahasto Maailma)                                                                                                              

Eli kun avaintietoesitteessä aletaan puhumaan, että indeksin seuraamistavoite saavutetaan johdannaisten avulla jonkinlaisen vaihtosopimuksen kautta (swap, OTC-vaihtosopimus), niin rahasto on synteettinen.

Huomaa kuitenkin, että myös fyysiset rahastot voivat käyttää johdannaisia esimerkiksi salkunhoidon apuna:

Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja. (OP-Maailma Indeksi)

 

Miten fyysisen rahaston sitten tunnistaa? Jos rahaston kerrotaan sijoittavan varansa osakkeisiin esimerkiksi jonkin indeksin mukaisesti, niin tällöin rahasto on fyysinen.

(Rahaston) varat sijoitetaan MSCI World ESG Universal Net -indeksin mukaisesti maailmanlaajuisesti hajauttaen suurten pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. (OP-Maailma Indeksi)

Sijoituskohteet: osakkeet, paino Suomen osakemarkkinoilla. (Seligson & Co Phoebus)


Tuotonjako 

Avaintietoesitteen ensimmäinen osio kertoo lisäksi, onko kyseessä tuotto- vai kasvuosuus. 

Tuotto-osuus jakaa rahaston saamat osingot tuottona rahastosijoittajille, jolloin sijoittaja joutuu maksamaan niistä pääomaverot. Kun taas kasvuosuus on verotehokkaampi vaihtoehto, jossa saadut osingot uudelleensijoitetaan takaisin rahastoon.

Esimerkkirahastoista ainoastaan XACT Sverige ETF on tuotto-osuus:

Rahasto jakaa vuotuista tuottoa normaalisti kesäkuussa. Tavoitteena on jakaa kullekin tuotto-osuudelle 3-4 % rahastoyhtiön tuotonjaon päätöksen ajankohtana lasketusta osuuden arvosta.

Kasvuosuudellisuus on kerrottu esitteissä seuraavasti:

Osinkopolitiikka: rahaston tuottoa (mikäli sellaista on) ei jaeta osakkaille, vaan se sijoitetaan uudelleen. (Lyxor Technology ETF)

Rahasto ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. (Handelsbanken Kestävä Energia)

Tulonjako: Rahaston tuottoja ei jaeta, vaan ne kertyvät sijoituksen arvoon. (Nordnet Indeksirahasto Maailma)

 

Muuta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka -osiossa kerrotaan myös, milloin rahasto-osuuksia on mahdollista hankkia ja myydä. Osa rahastoyhtiöistä antaa tarkempaa tietoa, mihin kellonaikaan mennessä oston pitää tulla perille, jotta toimeksianto toteutuu tietyn päivän arvoon.

Esimerkiksi OP-Maailma Indeksin esite kertoo:

Rahaston osuuksia voi merkitä, lunastaa ja vaihtaa jokaisena pankkipäivänä. Jos toimeksianto on vastaanotettu klo 16.00 mennessä, se toteutetaan seuraavan pankkipäivän arvoon.

Koska esimerkkirahastot ovat osakerahastoja, niin esitteissä suositellaan 5 - 7 vuoden vähimmäissijoitusaikoja. Nordnet Indeksirahasto Maailma muotoilee asian seuraavasti:

Suositus: Sijoittajien on oltava valmiita hyväksymään suuri volatiliteetti sijoitusajan aikana. Rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka suunnittelee lunastavansa osuutensa viiden vuoden kuluessa.

Volatiliteetilla tarkoitetaan sijoituksen arvonvaihtelua.

 

Riski-tuottoprofiili

Toinen osio kuvaa sijoittamiseen liittyviä riskejä ja tuotto-odotusta. Rahastot pitää sijoittaa näiden osalta janalle ykkösestä seiskaan, kuten kuvassa OP-Maailma Indeksi:

Riski liittyy siis sijoituksen arvonvaihteluun. Osakerahastoilla on esimerkiksi korkorahastoja suurempi arvonvaihtelu, joten riskitasokin määritellään suuremmaksi.

Muita riskejä ovat esimerkiksi valuuttakurssiriski ja aktiivisilla rahastoilla salkunhoitajaan liittyvä riski, että hänen tekemänsä sijoitusvalinnat epäonnistuvat.

Synteettisiin rahastoihin liittyy myös isompi vastapuoliriski, josta Nordnet Indeksirahasto Maailman esite kertoo seuraavasti:

Rahasto altistuu vastapuoliriskille, joka saattaa johtua siitä, että swap-vastapuoli ei ole täyttänyt velvoitteitaan, ja sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksen. Vastapuoliriskiä lieventävät altistumisen hallinta, mukaan lukien vakuudet.

 

Rahaston kulut

Tämä osio kertoo, millaisia kuluja ja palkkioita rahastosta ja sijoittajalta peritään. Kuluilla katetaan rahaston toimintakustannuksia. 

Merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat rahasto-osuuden oston ja myynnin yhteydessä perittäviä kertakuluja. Rahastosta veloitetaan vuosittain juokseva kulu, joka vaihtelee rahastoittain.

Huomautuksena merkintä- ja lunastuspalkkiot kannattaa lisäksi tarkistaa vielä oman välittäjän kautta. Esimerkiksi Nordnet ei peri kyseisiä palkkioita tarjoamistaan rahastoistaan, vaikka avaintietoesitteessä sellaisia kuluja olisi määritelty.

OP-Maailma Indeksin kulut on kerrottu seuraavasti:


Rahastolta on mahdollista periä lisäksi sen tuottoon sidonnaista palkkiota. OP:n rahastolla tällaista ei ole, mutta aktiiviselta Seligsonin Phoebus -rahastolta sellainen löytyy. Palkkio peritään, jos salkunhoitaja on onnistunut työssään saamaan rahastolle sen vertailuindeksiä parempaa tuottoa:


Aiempi arvonkehitys

Osio kertoo, miten rahaston arvo on kehittynyt viime vuosina verrattuna sen vertailuindeksiin.

Kehitys esitetään kuvaajan avulla tähän tyyliin:

Vihreät pylväät ovat Seligson Phoebus -rahaston vuosituotto ja vaaleat sen vertailuindeksin vuosituotto.

Osiossa kerrotaan myös, milloin rahasto on perustettu ja onko sen vertailuindeksissä tapahtunut muutoksia. Myös mahdolliset rahastojen sulautumiset tuodaan ilmi.


Käytännön tiedot

Esitteen lopuksi on kerätty vielä tietoja, mikä on rahaston säilytysyhteisö ja mistä löytää lisätietoa rahastosta:

Handelsbanken Kestävä Energia: avaintietoesite


Tämän tietopaketin perusteella on toivottavasti helpompi lähteä tutkimaan avaintietoesitteitä. 

Opitko sinä jotain uutta?

perjantai 13. marraskuuta 2020

Mihin kehittyvien maiden ETF (IS3N) sijoittaa?

Jatketaan sijoitussalkkuni tarkempaa läpikäyntiä kehittyvien maiden ETF:n osalta. Nyt esiteltävä ETF on nimeltään Blackrock iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF. Sen tikkeri on IS3N.

Kyseinen indeksiosuusrahasto on salkussani tekstin päivityshetkellä 6 % osuudella, mutta lisäostot ovat tauolla ETF-kuukausisäästösopparin lopettamisen myötä.

Tekstin lähteinä on käytetty Blackrockia, Morningstaria sekä Nordnetia. Tiedot on päivitetty 1.7.2021. Huom. ajan myötä tiedot voivat muuttua, joten tarkistathan aina itse ajantasaiset tiedot.

 

Yleistiedot 

ETF on perustettu vuonna 2014 ja se sijoittaa osakkeisiin MSCI Emerging Markets Investable Market -indeksin mukaisesti. ETF on rakenteeltaan fyysinen, eli se omistaa indeksin mukaiset osakkeet. Saadut osingot uudelleen sijoitetaan takaisin rahastoon.

Sen vuosittaiset juoksevat kulut ovat pienet 0,18%. Kuitenkin kannattaa huomata, että ETF:n ostosta ja myynnistä peritään hinnastonmukaiset kaupankäyntikulut. ETF on mukana Nordnetin ETF-kuukausisäästöohjelmassa, jota kautta ostoja on mahdollista tehdä palvelumaksun hinnalla.

Morningstarin arvioissa ETF ei loista, etenkin vastuullisuusarvosana on heikko 2/5.


Kehitys

ETF:n kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta näyttää seuraavalta:


Viiden vuoden aikana ETF-osuuden arvo on noussut 70 %. Vuodenvaihteeseen nähden ETF on 1.7.2021 mennessä tuottanut 12 %.

Keräsin alle taulukkoon vielä ETF:n vuosituottoja viime vuosilta. Luvut tarkoittavat, kuinka paljon vuoden alussa tehty kertasijoitus on tuottanut saman vuoden loppuun mennessä.
 

 

Omistukset

 
ETF on hyvin hajautettu, se sijoittaa tällä hetkellä 2 983 eri osakkeeseen. Kymmenen suurinta omistusta painotuksineen ovat: 

 
Kymmenen suurinta omistusta kattavat noin 23 % koko rahaston sijoituksista.

Itselleni listan yritykset ovat pääasiassa täysin vieraita, joten avataanpa niitä muutamalla sanalla:
  • Alibaba on kiinalainen verkkokauppajätti, joka tarjoaa markkinapaikkoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille suunnattuun verkkokauppaan. Yritys tarjoaa myös online-maksupalveluita sekä toimii media-alalla.
  • Tencent on monialayritys, joka tarjoaa pääasiassa nettipohjaisia palveluita ja tuotteita, kuten videopelejä, sosiaalisen median palveluita, musiikkia ja viestintäsovelluksia. Se omistaa esimerkiksi suurimman osan suomalaisesta pelifirmasta Supercellista.
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing on teknologia-alan yritys, joka valmistaa puolijohteita esimerkiksi kännykoitä varten. 
  • Samsung on eteläkorealainen elektroniikkayritys, joka valmistaa muun muassa kännyköitä ja kodinkoneita.  
  • Meituan on kiinalainen internetissä palveluita tarjoava yritys. Yrityksen sovellusten kautta voi esimerkiksi tilata ruokaa kotiin, tehdä hotellivarauksia ja ostaa lippuja.
  • Naspers on Etelä-Afrikassa pääkonttoriaan pitävä sijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääasiassa internet- ja teknologiayrityksiin maailmanlaajuisesti. Sen toimintaa ovat esimerkiksi online-markkinointi, ruuan tilauspalvelut sekä maksupalvelut. Naspers omistaa myös osuuden yllä mainitusta Tencentista.
  • Reliance on intialainen monialayritys, joka toimii mm. energia-alalla, vähittäiskaupassa sekä viihteen ja tietoliikenteen parissa.
  • China Construction Bank on nimensä mukaisesti kiinalainen pankki. 
  • Infosys on intialainen IT-alan yritys, joka tarjoaa esimerkiksi ohjelmistokehitystyötä ja ulkoistamispalveluita.
  • Vale SA on brasialainen metalli- ja kaivosalalla sekä logistiikan parissa toimiva yritys.

Yritystietojen lähteinä käytetty pääasiassa Wikipediaa.


Maantiede

 

Alueet

Alueellisesti ETF:n omistukset jakautuvat seuraavasti:

Sijoitukset painottuvat vahvasti Aasiaan, mutta pienemmillä osuuksilla mukana on myös Latinalaista Amerikkaa, Afrikkaa ja Lähi-itää sekä kehittyvää Eurooppaa.

 

Maat

Yksittäisiä kohdemaita tarkemmin katsottuna tilanne näyttää seuraavalta:

Reilu 30 prosenttia ETF:n sijoituksista suuntautuu Kiinaan, jota seuraavat Taiwan ja Etelä-Korea.

 

Sektorit

ETF:n toimialajakauma on seuraava:

ETF:n suurimmat sektorit ovat teknologia, rahoituspalvelut sekä sykliset kulutushyödykkeet. 

 

Miksi olen valinnut kyseisen ETF:n salkkuuni?

Aloittaessani sijoittamista pari vuotta sitten Nordnetissa oli vielä ilmainen kuukausisäästämismahdollisuus ETF:iin. Halusin hajauttaa pienen osan sijoituksistani myös kehittyviin maihin ja ETF:n kautta se oli juoksevien kulujen puolesta edullisinta. 

Tämän ETF:n vuosittaiset juoksevat kulut ovat vain 0,18%, kun taas kehittyville markkinoille sijoittavissa perusrahastoissa ne ovat helposti vähintään 0,4 % paikkeilla. Päädyinkin aloittamaan ETF-kuukausisäästön, johon otin mukaan maailma-ETF:n lisäksi tämän kyseisen kehittyvien markkinoiden ETF:n. 

Harmittavasti ETF-kuukausisäästöön tuli kesäkuussa 2020 palvelumaksu, jonka takia pienillä summilla ETF:ien ostaminen ei ole enää järkevää, koska kulujen osuus nousee turhan suureksi. Päädyinkin lopettamaan ETF-kuukausisäästön ja tilalle otin SPP Aktiefond Global -rahaston, jossa kehittyneet ja kehittyvät maat ovat molemmat samassa paketissa. 

Eli tällä hetkellä en tee lisäsijoituksia tähän kehittyvien maiden ETF:ään. Jos kuukausittaiset sijoitussummani kasvavat tulevaisuudessa, niin voisin kuitenkin kuvitella palaavani takaisin ETF-kuukausisäästäjäksi.

Aiemmin julkaistut rahasto- ja ETF-tarkastelut löydät Rahastotarkastelut -sivulta.

 
Muita aiheeseen liittyviä kirjoituksiani:sunnuntai 8. marraskuuta 2020

Kun markkinareaktio yllättää: salkku +6% USA:n presidentinvaaliviikolla

Aika usein markkinat pääsevät yllättämään reaktioillaan erilaisiin tapahtumiin. Moni taisi odottaa isoja liikkeitä USA:n presidentinvaalien yhteyteen, mutta kulunut viikko yllätti ainakin itseni täysin. 

Huolimatta kaikesta vaalitulokseen liittyvästä epävarmuudesta ja Trumpin valheellisista julistuksista, pörssikurssit suuntasivat vauhdilla ylöspäin. Itse kun kuvittelin, että tällä viikolla on ollut ilmassa paljon sitä epävarmuutta, joka voisi hermostuttaa markkinoita. No toisin kävi ja taas sai opetuksen, ettei markkinoita kannata tai pysty ennakoimaan.

Perjantaina lukuunottamatta viikko oli yhtä nousua, mutta toisaalta ennen vaaleja lokakuun lopussa oltiinkin lasketeltu selkeästi alaspäin. Arvopaperi kirjoitti, että laajalla, suurimpia Yhdysvalloissa listattuja osakkeita sisältävällä S&P 500 -indeksilla viikon nousu (7,3%) oli paras sitten huhtikuun.

Nousu näkyi myös omassa sijoitussalkussani:

Viikon aikana sijoitusten arvo kasvoi 6 prosenttia ilman lisäsijoituksia. Huhhuh, miten hurjaa menoa! Rahallisesti puhutaan oman salkkuni osalta yli 700 euron kasvusta viikossa ja sijoitusten arvo on nyt 12 367 €. Kun näinkin pienehköllä salkulla puhutaan noin isoista summista, niin mitä sitten selkeästi suuremmilla salkuilla.

Kun näistä Excel -taulukoista niin tykkään, niin katsotaan viikkoa tarkemmin yksittäisten rahastojen osalta. Haluan laittaa itselleni muistiin, kuinka hurjat liikkeet lyhyessä ajassa markkinoilla ovat mahdollisia. Huomautuksena vielä, että kyseessä oli poikkeuksellinen nousuviikko, eikä mikään tavallinen viikko. Toisenlaisesta ääripäästä voit lukea viime maaliskuussa pörssiromahduksen synkimmillä hetkillä kirjotetusta tekstistäni.

Taulukkoon keräsin rahasto-osuuksien arvot perjantailta 30.10. sekä viikkoa myöhemmin pe 6.11. Tiedot ovat rahastovaluutoissaan, esim. teknologiarahasto dollareissa. Muutos % kertoo, paljonko rahasto-osuuden arvo nousi viikon aikana.

rahasto: arvo 30.10.2020 arvo 6.11.2020 muutos %
BGF World Technology Fund 63,11 69,15 9,6 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 472,07 511,76 8,4 %
Handelsbanken Hälsovård Tema 26,71 28,83 7,9 %
Handelsbanken USA indeksi 43,55 46,31 6,3 %
SPP Aktiefond Global 121,73 129,27 6,2 %
BlackRock iShares Core MSCI World ETF 53,46 56,49 5,7 %
Nordnet Indeksirahasto Suomi 173,66 182,91* 5,3 %
BlackRock iShares Core MSCI EM IMI ETF 25,92 27,22 5,0 %
Nordnet Indeksfond Norge 122,58 127,47* 4,0 %
 

* Suomen ja Norjan indeksirahastojen osalta 6.11. arvoa ei ollut vielä viikonloppuna saatavissa, joten sen tilalla on käytetty 5. päivän arvoja.

Heikoimmillaaankin rahaston arvo kasvoi viikon aikana 4 prosenttia. Nousukärjessä ovat Blackrockin teknologiarahasto 9,6 % nousullaan sekä Spiltanin rahasto (+8,4%) ja Handelsbankenin terveydenhoitorahasto (+7,9%). 

Enpä olisi ikinä uskonut, että tällainen vaaliviikosta muodostuu! Oma odotus oli, että josko sitä olisi tällä viikolla päässyt tekemään lisähankintoja laskeviin kursseihin.

Herättikö markkinareaktio sinussa ajatuksia?

tiistai 3. marraskuuta 2020

Kuukausikatsaus: lokakuu 2020

On taas aika katsoa viime kuun tapahtumat läpi.

Alkukuusta vertailin blogissa maailma-indeksirahastoja sekä esittelin salkkuni 10 suurinta osakesijoitusta (rahastojen kautta). Lisäksi myöhemmin tarkastelin Nordnet Suomi Indeksirahaston sisältöä sekä tutustuin tarkemmin Nordean indeksirahastotarjontaan.

Kerroin myös, millainen olen sijoittajana vastaamalla postauksen muodossa Arvopaperi-lehden Sijoitin viimeksi -palstan kysymyksiin. Varsin aktiivinen kuukausi siis blogin osalta. Linkit johtavat kyseisiin postauksiin.

 

Salkun kehitys

Sijoituksien osalta lokakuu oli kaksijakoinen: alkukuusta noustiin ylöspäin ja loppukuusta tultiinkin sitten vauhdilla alaspäin:


Lokakuun tuotoksi muodostui -2,7%, eli miinukselle päädyttiin. Euroissa puhutaan noin -329 €. Lokakuu olikin toinen laskukuukausi salkussa peräkkäin.

Monenlaista epävarmuutta on taas ilmassa esimerkiksi koronatilanteen ja Yhdysvaltojen presidentin vaalien suhteen. Mielenkiintoista nähdä, millaiseksi marraskuu sijoitusten osalta muodostuu.

 

Yksittäisten rahastojeni osalta rahasto-osuuksien arvon kehitys kuukauden aikana oli rahastovaluutoillaan seuraava:

Rahasto Kurssimuutos %
iShares Core MSCI EM IMI ETF 2 %
BGF World Technology Fund 0 %
iShares Core MSCI World ETF -3 %
SPP Aktiefond Global -3 %
Handelsbanken USA indeksi -3 %
Nordnet Indeksirahasto Suomi -5 %
Nordnet Indeksfond Norge -5 %
Handelsbanken Hälsovård Tema -5 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag -6 %
 

Kuukauden tähti olikin yllättäen kehittyvien markkinoiden (Kiina, Taiwan, Intia ym.) ETF, joka päätyi ainoana rahastoista plussan puolelle. Teknologiarahasto pysytteli samoissa lukemissa kuukauden takaiseen nähden.

Loppuporukka jakautuu kahteen osaan. Maailma- ja USA -rahastot päätyivät noin 3% miinukselle. Suurinta pudotus oli Pohjoismaiden sekä terveydenhuoltorahaston osalta. 


Kuukauden ostot

Loppukuun lasku innosti taas rahasto-ostoksille ja lisäostoja tuli tehtyä viime kuukausia enemmän:

rahasto arvo  30.9.2020 arvo  31.10.2020 arvon muutos-% kuukauden ostot
iShares Core MSCI World ETF 4 727 € 4 598 € -3 %
Handelsbanken USA indeksi 2 270 € 2 265 € 0 % 75 €
SPP Aktiefond Global 926 € 1 151 € 24 % 260 €
BGF World Technology Fund 900 € 904 € 0 %
iShares Core MSCI EM IMI ETF 790 € 804 € 2 %
Handelsbanken Hälsovård Tema 703 € 682 € -3 % 15 €
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 430 € 454 € 6 % 45 €
Nordnet Indeksirahasto Suomi 387 € 398 € 3 % 30 €
Nordnet Indeksfond Norge 359 € 364 € 1 % 30 €
TOTAL 11 492 € 11 619 € 1 % 455 €
 

Laitoin uutta rahaa sijoituksiin 455 euroa. Markkinoiden laskusta johtuen salkun arvo kasvoi kuukaudessa vain prosentin suuremmasta sijoitussummasta huolimatta.

 

Salkun tilanne

Sijoitussalkun kokonaistilanne näyttää tältä:


31.10.2020
Sijoitettu: 10 575 €
Salkun arvo: 11 619 €
Tuotto euroina: 1 043 €
Tuotto%: 9,9 %
 

Salkun arvo on kuun lopussa 11 619 € ja omaa rahaa olen sijoittanut yhteensä 10 575 €. Näin ollen tuottoa on kertynyt reilu tuhat euroa ja salkku on noin 10 prosenttia voitolla. Rahastokohtaiset tiedot päivitin salkkusivulle.

Millainen sinun lokakuusi oli?